ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് www.keralahindiblog.blogspot.in എന്ന വിലാസമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. hindiblog.tk യില്ലും ബ്ലോഗ് ലഭ്യമാണ്.

സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്

ദേവധാര്‍ സ്കൂളിലെ ശ്രീമതി.ബിന്ദു.പി തയ്യാറാക്കിയ എസ്.എസ്.എല്‍.സി സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് യൂനിറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.
UNIT TEST - 1
UNIT TEST - 2
UNIT TEST - 3
UNIT TEST - 4
UNIT TEST - 5
UNIT TEST - 6
UNIT TEST - 7


No comments:

Post a Comment