ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് www.keralahindiblog.blogspot.in എന്ന വിലാസമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. hindiblog.tk യില്ലും ബ്ലോഗ് ലഭ്യമാണ്.

संपर्क करें

मैं जयदीप.के..
2000 से लेकर 2013 तक मलप्पुऱम जिला के
तानूर देवधार सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में काम करता था । 
अब वहँ से सबादला होकर 
वटकरा के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल-मणियूर में 
काम कर रहा हूँ।मैं मानता हूँ कि आधुनिक शिक्षा क्षेत्र में
शिक्षकों को सहारा देनेलायक चीजों की आवश्यकता अनिवार्य हैं।
इसलिए जितना हो सके उतना करना चाहता हूँ,
वही है - हिंदी वेदीहिंदी का ही नहीं बल्कि अन्य विषयों की चीजें भी यहाँ प्रकाशित करेंगे।
इच्छुक अध्यापकबंधुओं के साथ
हाथ जोड़कर चलने में हिंदी वेदी सदा सजग है।
संपर्क करें
hindivedhi@gmail.com
9496416363 , 9747897379 

hindivedhi.tk
www.devadharhindivedhi.blogspot.com
www.hindivedhi1.blogspot.com
www.devadharvarthakal.blogspot.com 
www.akstumlpm.blogspot.com   

No comments:

Post a Comment