ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് www.keralahindiblog.blogspot.in എന്ന വിലാസമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. hindiblog.tk യില്ലും ബ്ലോഗ് ലഭ്യമാണ്.

रवीजी, कन्नूर से एक बार फिर.....

आत्मकथा से जीवनी

आत्मकथांशः
                             मैं राजन, एक ग्रामीण किसान हूँ । मेरा जन्म केरल राज्य के कण्णूर ज़िले में कैतप्रम नामक गाँव में हुआ । मेरे माँ-बाप श्रीधर और गोमती हैं ।  मेरी पत्नी का नाम विजया है ।  राजेश और राघव मेरे बेटे हैं ।  मैंने दसवीं तक की पढ़ाई की थी । गाँव में मेरी पाँच एकड़ ज़मीन है ।उसमें मैं काजू, रबड़, काली मिर्च, कसावा, धान आदि की खेती करता हूँ । खेती में मेरी पत्नी और बेटे भी मेरी सहायता करते हैं।आर्थिक कठिनाई होते समय मैं बैंकों से कर्ज लेता हूँ।

जीवनी में परिवर्तितः
                             श्री  राजन एक  ग्रामीण किसान है ।  उनका जन्म केरल राज्य के कण्णूर ज़िले में कैतप्रम नामक गाँव में हुआ ।श्रीधर और गोमती उनके माँ-बाप हैं । उनकी पत्नी का नाम विजया है । राजेश और राघव उनके बेटे हैं। उन्होंने दसवीं तक की पढ़ाई की थी । गाँव में उनकी पाँच एकड़ ज़मीन है । उसमें वे काजू, रबड़, काली मिर्च, कसावा, धान आदि की खेती करते हैं । उनके बेटे और पत्नी भी खेती में उनकी सहायता करते हैं । आर्थिक कठिनाई होने पर वे बैंकों से कर्ज लेते हैं। 
( इन्हें लेकर कक्षाई प्रक्रिया चलाएँ और अपना मत कमेंट द्वारा प्रकट करें )

No comments:

Post a Comment