ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് www.keralahindiblog.blogspot.in എന്ന വിലാസമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. hindiblog.tk യില്ലും ബ്ലോഗ് ലഭ്യമാണ്.

हिंदी दिवस प्रश्नोत्तरीसितंबर १४ हिंदी दिवस
            हर साल सितंबर १४ तारीख को हिन्दी दिवस मनाया जाता है । आखिर इन ' दिवसों ' की आवश्यकता क्या पड़ती है ? क्यों नहीं हर दिन हम हिन्दी को अपनी आत्मा में संजो कर रख सकते ? क्यों हम अंग्रेज़ों की तरह साल में एक दिन का इंतज़ार करते हैं कुछ करने के लिये। हमारे देश को व देश के लोगों को विदेशियों की आदतें कॉपी करने में आनन्द आता है। हम यह नहीं सोचते कि विदेशी क्या कर रहे हैं वे अच्छा है या बुरा।
            कुछ भी हो, मलप्पुरम-कारक्कुन्नु सरकारी स्कूल के हिंदी अध्यापक  श्री. पी..रज़ाक जी ने हिंदी दिवस के सिलसिसे में छात्रों के सामने पेश करने लायक प्रश्नोत्तरी तैयार की है। गुणभोक्ताओं को लाभदायक और कुछ चिज़ें भी इसमें हैं। आप ज्ञान का इच्छुक है तो नीचे के लिंक पर दबाइए । 
Downloads :

No comments:

Post a Comment