ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് www.keralahindiblog.blogspot.in എന്ന വിലാസമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. hindiblog.tk യില്ലും ബ്ലോഗ് ലഭ്യമാണ്.

ഇംഗ്ലീഷ്

ദേവധാര്‍ സ്കൂളിലെ കെ.കെ.ബിജു മാസ്റ്റര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്കായി അയച്ചു തന്ന പുതിയ ടൂള്‍ സന്തോഷപൂര്‍വ്വം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.പ്രതികരിക്കുമല്ലോ ?
English Evaluation Tool-1No comments:

Post a Comment