ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് www.keralahindiblog.blogspot.in എന്ന വിലാസമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. hindiblog.tk യില്ലും ബ്ലോഗ് ലഭ്യമാണ്.

അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ

            
           അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയ്ക്കു മുന്നോടിയായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ ദേവധാര്‍ ഹിന്ദി വേദി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് കിട്ടിയ പ്രതികരണം ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ പ്രസിദ്ധികരിക്കാനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് ധൈര്യം തരുന്നു.
             ക്ലാസ്സ് റൂം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ തിരക്കിനിടയിലും ഇവ തയ്യാറാക്കിത്തരാന്‍ സന്മനസ്സുകാണിച്ച എന്റെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകസുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള നന്ദി വാക്കുകളിലൊതുക്കാനാവില്ലതന്നെ. ഈ പ്രയത്നത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടതും കുറ്റമറ്റതാക്കേണ്ടതും ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളേവരുടെയും ചുമതലയാണ്. വിമര്‍ശനങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും കമന്‍റുകളായി നല്കാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നുDownloads:Downloads:Downloads:


पाठक :Downloads:Downloads:Downloads:Downloads:


Downloads:

No comments:

Post a Comment