ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് www.keralahindiblog.blogspot.in എന്ന വിലാസമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. hindiblog.tk യില്ലും ബ്ലോഗ് ലഭ്യമാണ്.

മംഗളം ഹിന്ദി


             മംഗളം വാരികയെ അങ്ങിനെയങ്ങ് തള്ളിപ്പറയാന്‍ വരട്ടെ. എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാച്ചൂട് കേരളക്കരയാകെ ആഞ്ഞടിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ അവരും വന്നു വിവിധ പഠന സഹായികളുമായി. പ്രത്യേകിച്ചും മാതൃകാ ചോദ്യപ്പേപ്പറുകളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മംഗളത്തോടുള്ള അവജ്ഞ ചോദ്യപ്പേപ്പറുകളോട് കാണിക്കാതെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന തോന്നലാണ് ഈ പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ കാരണം. അമാന്തിക്കാതെ ഹിന്ദി ചോദ്യപ്പേപ്പറുകളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തോളൂ.....

മംഗളം - ഹിന്ദി 1

Downloads:


മംഗളം - ഹിന്ദി 2

Downloads:

No comments:

Post a Comment